DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII1. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA A NOI ÎNTREPRINDERI

a. Informarea publicului

 • Metodologia de informare a grupului țintă
 • Analiză diagnostic cu privire la situația economiei sociale în regiunea NV.

b. Selectarea grupului țintă

 • Metodologia de selecție și recrutare a grupului țintă

Formulare și documente pentru dosarul de înscriere:

 • Formularul de intenție pentru înscrierea în baza de date cu persoanele informate din grupul țintă (Formular 4 ) accesibil on-line Click aici;
 • Chestionarul inițial de înregistrare în grupul țintă al proiectului (Anexa 2) în original;
 • Formularul de înregistrare individuală a participanţilor la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020, completat integral, semnat (Anexa 3);
 • Declarație pe proprie răspundere privind înregistrarea în grupul țintă al proiectului, completată integral, semnată (Anexa 4);
 • Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, completată integral, semnată (Anexa 5);
 • Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii, completată integral, semnată (Anexa 6) și eventuale documente justificative, semnate (carnet de șomer, adeverință de la locul de muncă, adeverință pentru tinerii cu vârsta 18-24 ani că sunt cuprinși într-o formă de învățământ sau că lucrează etc.);
 • Copie după CI/BI, conform cu originalul, semnată;
 • Copie după certificat de naștere, conform cu originalul, semnată;
 • Copie după certificat de căsătorie (dacă este cazul), conform cu originalul, semnată;
 • Copie după ultima diplomă de studii (minim studii medii pentru participarea la programul de formare), conform cu originalul, semnată;
 • Copie după documente care să ateste statutul pe piața muncii:
  • angajat – ex: contract individual de muncă;
  • angajat pe cont propriu – ex: certificat PFA;
  • șomer – ex: carnet de șomer, adeverință;
  • persoană inactivă – ex: adeverință de la facultate/universitate;
 • Copie după certificat de absolvire în Competențe Antreprenoriale (după caz).

2. RESURSE UTILE

 • Manual de bune practici pentru integrarea grupurilor vulnerabile;
 • Grupurile vulnerabile și economia socială (Manual de intervenție);
 • Ghidul managerului de întreprindere socială;
 • Planul de acțiune antreprenoriat Europa 2020.

3. DOCUMENTE P.O.C.U

 • Schema de ajutor de minimis;
 • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice;
 • Corringendum nr.1;
 • Corringendum nr.2;
 • Anexa 3 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Contractul de subvenție;
 • Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.

4. CADRUL LEGAL ȘI APLICABIL

 • Acordul de parteneriat 2014-2020;
 • Recomandările Specifice de Ţară 2016 – Click aici ;
 • Strategia naționala privind incluziunea socială și combaterea sărăciei 2015-2020;
 • Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–2020;
 • Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabiltăţi 2014-2020;
 • Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privin economia socială din 10.08.2016;
 • Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modiicarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
 • Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanță pentru SEE).