INFORMAȚII UTILE


Data: 17.06.2020

Având în vedere întrebările adresate de persoanele selectate în Grupul tintă al proiectului care au început cursurile de formare și întocmirea planului de afaceri, pentru a asigura respectarea principiilor transparenței și tratamentului egal, vă informam cu privire la:

 • Modificările intervenite în privința structurii obligatorii a întreprinderii sociale
 • Condițiile de înființare și raportare pentru întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție
 • Cerințele obligatorii de îndeplinit în perioada de implementare și sustenabilitate în cadrul proiectului ASIST, așa cum sunt stabilite în Cererea de finanțare aprobată
 • Calendarul estimativ de desfășurare a Activităților proiectului în continuare
 • Informații privind derularea concursului de planuri de afaceri
 • Cheltuielile ce pot fi incluse în bugetul planului de afaceri

1. STRUCTURA OBLIGATORIE A ÎNTREPRINDERII SOCIALE PENTRU A OBȚINE  FINANȚARE

Ghidul Solicitantului “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“ (SOLIDAR) a fost modificat prin Corigendum Nr.4 în data de 13.03.2020.

Modificarea vizează simplificarea prevederii referitoare la numărul minim de persoane care pot înființa o întreprindere socială.

Astfel cerința:

“Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou inființată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibe statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială  pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială. “

A fost modificată astfel:

Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată va avea minimum 2 persoane, cu statut de angajat.

2. CONDIȚII ÎNFIINȚARE ȘI RAPORTARE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE DE INSERȚIE

Pentru Informații detaliate, Legislație și Formulare Tipizate pentru Atestare/Reatestare și Raportare a întreprinderilor sociale vă recomandăm să accesați site-ul AJOFM Cluj  www.ajofmcj.ro secțiunea Economie Socială.

Pentru o mai buna înțelegere a modalității de raportare și analiza a activității întreprinderilor sociale de către AJOFM, vă recomandam să studiați Raportul de activitate privind monitorizarea întreprinderilor sociale din secțiunea Economie Socială-> Anunțuri/Communicate/Rapoarte de pe site-ul AJOFM Cluj  www.ajofmcj.ro.

3. CERINȚE DE IMPLEMENTARE ȘI SUSTENABILITATE PENTRU PROEICTELE FINANȚATE PRIN ASIST

IMPLEMENTARE:

 • Obținerea Atestatului de întreprindere socială – în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.
 • Menținerea Atestatului de întreprindere socială pe toată durata implementării.
 • Angajarea a minim 2 persoane în termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cu respectarea funcțiilor, cerințelor de calificare și experiență descrise în planul de afaceri.
 • Menținerea celor 2 noi locuri de munca create pe toată durata implementării.
 • Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea Nord-Vest, în mediul urban sau rural.
 • Asigurarea funcționarii întreprinderii cu respectarea legislației în vigoare în funcție de tipul de întreprindere înființată a legislației fiscale în vigoare și a planului de afaceri aprobat, atât din punct de vedere al obiectivelor economice cât și din punct de vedere al obiectivelor sociale.
 • Obținerea transelor II și III (dacă se optează) de finanțare este condiționată de respectarea planului de afaceri și dovada cheltuirii a minim 75 % din tranșa de finanțare anterioară, cu respectarea categoriilor de cheltuieli eligibile declarate în planul de afaceri.
 • Obținerea tranșelor II și III de finanțare nu este condiționată de indicatori financiari (cifra de afaceri, profit) minimi impuși de finanțator.
 • Se vor depune trimestrial Rapoarte pentru monitorizarea activității întreprinderii, însoțite de documente justificative , pe formate tipizate, conform Metodologiei de Monitorizare care va fi elaborata și comunicata anterior semnării contractului de subvenție.
 • Transele de finanțare I și III se vor obține în baza unor Cereri de plata/rambursare însoțite de documente justificative (documente contabile și de achiziții).
 • În situația în care pe parcursul implementării, din motive obiective și justificate, planul de afaceri nu poate fi respectat din punct de vedere tehnic sau financiar, se va depune la Administratorul de schema de finanțare o solicitare de modificare a planului de afaceri cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de solicitarea transei de plata.
 • Ultima transă de plată trebuie cheltuită și justificată prin cerere de rambursare până cel tărziu cu 10 zile lucrătoare anterior expirării celor 18 luni de implementare.
 • Perioada de implementare se considera încheiată la împlinirea celor 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială.

SUSTENABILITATE:

 • Sustenabilitatea va dura de la finalizarea implementării.
 • Menținerea Atestatului de Întreprindere Socială pe toată durata de sustenabilitate.
 • Menținerea celor 2 noi locuri de munca create pe toată durata sustenabilității.
 • Asigurarea funcționarii întreprinderii sociale cu respectarea legislației în vigoare în funcție de tipul de întreprindere înființată a legislației fiscale în vigoare atât din punct de vedere al obiectivelor economice cât și din punct de vedere al obiectivelor sociale.
 • Se vor depune trimestrial Rapoarte de monitorizare aferente perioadei de sustenabilitate.
 • Păstrarea echipamentelor și a bunurilor achiziționate din finanțare până la sfârșitul anului 2025.
 • Locația de implementare a planului de afaceri să fie cea declarată în planul de afaceri (regiune/localitate).

4 CALENDARUL ESTIMATIV AL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ASIST

02.06.2020 – 23.08.2020 – Derularea Cursurilor de formare

24.06. 2020 – 23.09. 2020 – Înscrierea planurilor de afaceri în concurs

 • Etapa de depunere a planurilor de afaceri se va desfășura etapizat în funcție de momentul finalizării cursurilor de formare.
 • După finalizarea cursului de Antreprenor în economia socială, cursanții vor avea un termen de 30 zile pentru finalizarea și depunerea planurilor de afaceri
 • Metodologia de înscriere în concurs și selectare a planurilor de afaceri, inclusiv Grilele de evaluare și punctaj vor fi făcute publice în perioada imediat următoare, cel târziu până la data de 24 iunie 2020, pe site-ul proiectului

01.07. 2020 – 23.10.2020 – Evaluare și Selectare planuri de afaceri

 • Procesul de evaluare se va derula în mod continuu, pe măsura înscrierii planurilor de afaceri în concurs, de către o comisie de evaluatori independenți.
 • Selecția se va face la finalul evaluării, în ordinea punctajelor, fară a se ține cont de ordinea și data depunerii planului de afaceri

24.09. 2020 – 23.12.2020 – Consilierea pesoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri în domeniul antreprenoriatului și antreprenoriatului social

 • În această perioadă, va funcționa un birou de consiliere, care va acorda sprijin în vederea înființării întreprinderii sociale, va furniza informații cu referire la etapele și aspectele de ordin procedural/legislativ cu privire la înființarea întreprinderii conform planului de afaceri, și va răspunde la întrebări în domeniile antreprenoriatului și antreprenoriatului social.
 • Vor fi organizate 3 sesiuni de consiliere de grup pentru persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate cu tematici diferite
 • Serviciile de consiliere vor fi acordate până la înființarea și atestarea întreprinderii sociale.

24.09.2020 – 23.03.2021 – Înființarea și demararea funcționarii întreprinderilor de economie socială inclusiv semnarea contractelor de subvenție

24.11. 2020 – 23.09.2022 – Acordarea subvențiilor pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

 • Subvențiile vor fi acordate în maxim 3 tranșe de plată
 • Tranșa I va fi de până la maxim 50% din valoarea subvenției
 • Condițiile care vor trebui îndeplinite pentru acordarea transelor II și III au fost prezentate mai sus și vor fi definitivate, detaliate și comunicate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri care va fi făcută publică în perioada imediat următoare.

5. CHELTUIELI CARE POT FI INCLUSE ÎN BUGETUL PLANULUI DE AFACERI

Atragem atenția că o finanțare 100% nerambursabilă implică o serie de responsabilități suplimentare de raportare, față de situația realizării unor cheltuieli/investiții din fondurile proprii ale unei firme.

Cheltuielile eligibile cuprinse în planurile de afaceri și care pot fi acoperite din finanțarea obținută de un plan de afaceri  depus în concursul ASIST  sunt următoarele: 

 • costurile complete cu salariile angajaților

Recomandam că acestea să fie în limita plafoanelor valabile în general pentru experții care lucrează în POCU 2014-2020, respectiv:

                    42 lei net per oră lucrată, pentru persoane cu sub 5 ani de experiență în activitatea pe care o vor desfășura;

                    49 lei net per oră lucrată, pentru persoane cu 5-10 ani de experiență în activitatea pe care o vor desfășura;

                    56 lei net per oră lucrată, pentru persoane cu peste 10 ani de experiență în activitatea pe care o vor desfășura;

Obligatoriu se va respecta raportul maxim de 1/8 intre cel mai mic și cel mai mare salariu.

 • cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.
 • cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte  cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor.

Pentru aceste cheltuieli se recomanda să se aplice următoarele plafoane (inclusiv TVA):

                    laptop/notebook – 4.000 lei;

                    computer desktop – 3.500 lei;

                    imprimantă – 3.000 lei;

                    imprimantă multifuncțională – 12.000 lei;

                    videoproiector – 2.500 lei;

                    tabletă – 900 lei;

În situația în care se vor achiziționa active din categoriile de mai sus care sunt necesare pentru activități specifice strict legate de obiectul de activitate al întreprinderii, și care presupun caracteristici tehnice superioare și preturi mai mari, acestea vor fi fundamentate și justificate din punct de vedere al necesității și oportunității și preturile de achiziție vor fi susținute prin prezentarea de oferte de preț  atât în etapa de întocmire plan de afaceri cât și în etapa de implementare.

Cheltuielile cu amenajarea de spații în vederea derulării afacerii sunt eligibile și pot fi incluse la categoria “alte  cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor”, cu precizarea că acestea nu trebuie să presupună lucrări de construcții care presupun obținerea unei autorizații de construcție , conform legislației în vigoare. – Referitor la acest aspect am adresat o întrebare AM POCU și daca vom primi un alt răspuns vă vom informa în timp util.

 • cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea  diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.

Recomandam că acestea să fie în limita plafoanelor valabile în POCU 2014-2020, respectiv:  pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA;

 • cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou înfiinţate, categorie în care sunt incluse: cheltuieli pentru cazare, cheltuieli cu diurna personalului propriu, cheltuieli pentru transportul persoanelor, taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării;
 • cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării  întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile).

Recomandam că acestea să fie în limita plafoanelor valabile în POCU 2014-2020, respectiv: pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA;

 • cheltuieli cu utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor (energie electrică, apă, gaze, etc.);
 • servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor;
 • servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor;
 • servicii de arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor;
 • cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor;
 • cheltuieli cu conectarea la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor;
 • cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor (cheltuieli aferente promovării firmei);
 • alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor, între care se includ: prelucrare de date; întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice; achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic; concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare.

OBSERVAȚII:

– Nu există proporții minime sau maxime cu privire la alocarea bugetului pe categoriile sau subcategoriile de cheltuieli eligibile.

– Cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis trebuie justificate în raport cu necesitatea acestora pentru derularea activității afacerii și să fie justificate din punct de vedere al costurilor previzionate şi argumentate cu oferte de preţ, studii de piaţă etc.

– Echipamentele second-hand nu sunt eligibile

– Toate cheltuielile trebuie justificate în perioada de implementare a planului de afaceri prin documente justificative specifice (facturi, ordine de plată, rapoarte de activitate, etc.).

– Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor fi informați până la data semnării contractului de subvenție cu privire la documentele care trebuie prezentate pentru fiecare tip de cheltuială.

– Echipa de proiect ASIST va acorda suport continuu tuturor câștigătorilor, va monitoriza activitatea de raportare și își propune simplificarea proceselor de raportare, cu respectarea cerințelor AM POCU.