DESPRE ECONOMIA SOCIALĂ


Economia sociala

Economia socială este definită de Legea nr. 219/2015 ca fiind ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparțînând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Grup vulnerabil

În sensul Legii 292 / 2011, grupurile vulnerabile sunt definite ca fiind persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trăi.

Grup vulnerabil Dovadă apartenenței la grup vulnerabil Excepții
Persoane din sistemul de protecție a copilului/ care provin din acest sistem Hotărârea comisiei pentru protecția copilului/ hotărârea instanței prin care a fost dispusă măsură de protecție specială
Persoane din familii beneficiare de ajutor social Copia deciziei pentru plata a directorului executiv al agenției județene pentru plăti și inspecție socială/ municipiul București

sau

Talonul de plata

În situația în care după angajarea în întreprinderea socială nu mai beneficiază de ajutor social, dovadă apartenenței la   grupul vulnerabil se face prin anchetă  socială fiind încadrate la categoria persoană aflată în      situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trăi.
Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei Copia deciziei pentru plata a directorului executiv al agenției județene pentru plăti și inspecție socială / Municipiul București

sau

Talonul de plata

Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale Document temporar de identitate în valabilitate

Sau

Permis de ședere în valabilitate

Persoane fără adăpost Adeverință eliberată de primăria din unitatea administrativ teritorială în care trăiesc care certifica lipsa unui domiciliu în acea unitate administrativ teritorială sau în altă unitatea administrativ teritorială din România
Persoane aflate în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trăi Anchetă socială realizata de Serviciul public de asistență socială
 • Prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
 • Solidaritate și responsabilitate colectivă;
 • Convergență dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
 • Control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
 • Caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • Personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independența față de autoritățile publice;
 • Alocarea celei mai mari părți a profitului/ excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
 • Consolidarea coeziunii economice și sociale;
 • Ocuparea forței de muncă;
 • Dezvoltarea serviciilor sociale.
 • Producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
 • Promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparțînând grupului vulnerabil;
 • Dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • Dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piață muncii a persoanelor din grupul vulnerabil

Indiferent de formă juridică întreprinderile sociale pot fi de două tipuri: întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție.

O întreprindere socială trebuie să respecte următoarele criterii:

a) să acționeze în scop social și/sau în interesul general al comunității;
b) să aloce minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urmă lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
d) aplică principiul echității sociale față de angajați, între care nu pot există diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

În plus față de întreprinderile sociale, întreprinderile sociale de inserție trebuie să respecte următoarele criterii:

a) au permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparțînând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
b) au ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesionala a persoanelor defavorizate.
c) au obligația de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament.
d) statutul de întreprindere socială de inserție se certifica prin acordarea mărcii sociale. Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserție, cu o valabilitate de 3 ani de la dată emiterii, precum și un element specific de identitate vizuală. Nu se percepe taxa pentru emiterea mărcii sociale.

 • Cerere pentru acordarea atestatului de întreprindere socială – Anexă nr. 2 la HG 585/2016
 • Acte de înființare și funcționare*
 • Copie CI reprezentant legal/ împuternicit*
 • Împuternicire notarială, după caz
Modalitate de transmitere a documentelor: prin poștă cu confirmare de primire sau personal la AJOFM - Departamentul pentru Economie socială *În copie conform cu originalul, semnată de reprezentantul legal/împuternicit.
 • Cerere pentru acordarea atestatului de întreprindere socială de inserție – Anexă nr. 6 la HG 585/2016
 • Acte de înființare și funcționare*
 • Copie CI reprezentant legal/ împuternicit*
 • Împuternicire notarială, după caz
 • Situație personal angajat – Anexă nr. 7 la HG 585/2016
 • Contracte individuale de muncă ale persoanelor aparțînând grupului vulnerabil*
 • Documente justificative apartenența grup vulnerabil*

Modalitate de transmitere: prin poștă cu confirmare de primire sau personal la AJOFM - Departamentul pentru Economie socială

*În copie conform cu originalul, semnată de reprezentantul legal/împuternicit

Ai o nelamurire? Nu ezita să ne contactezi!